Rahoituksen hakeminen Horisontti-ohjelmasta

Horisontti Eurooppa on luultavasti maailman suurin TKI-ohjelma. Seuraavan seitsemän vuoden aikana sitä kautta kanavoidaan noin 100 mrd euroa rahoitusta erilaisiin innovaatio- ja kehityshankkeisiin. Ohjelman rakenteeseen voi perehtyä tarkemmin esimerkiksi Business Finlandin sivuilta.

Rahoitus jaetaan erillisten rahoitushakujen kautta. Kukin haku on pienimuotoinen tarjouskilpailu, missä tarkoituksena on löytää ratkaisuja Euroopan- tai maailmanlaajuisiin haasteisiin ja ongelmiin. Parhaiten kunkin hakukuulutuksen vaatimuksiin vastaava hanke tai hankkeet saavat tukirahoituksen uudentyyppisen ratkaisun kehittämistä varten. Useimpiin hakuihin voi osallistua kuka hyvänsä EU:n jäsenmaihin tai kumppanimaihin rekisteröitynyt yritys, tutkimuslaitos, oppilaitos, voittoa tavoittelematon organisaatio tai muu toimija, toisinaan jopa luonnollinen henkilö. 

Hakukuulutuksessa kerrotaan yksityiskohtaisesti, mihin rahoitus tulee käyttää ja millaista vaikuttavuutta tavoitellaan. Toteutettavan hankkeen tulee hyödyttää paitsi hakijaorganisaatioita, myös laajemmin Eurooppaa. Usein edellytetään, että hakija on konsortio, jossa on toimijoita vähintään kolmesta maasta. Muita tyypillisiä ehtoja ovat

  • Tavoitellut hyödyt; esimerkiksi tehokkaampi ja vähäpäästöisempi tapa tuottaa energiaa tai tehokkaampia työkaluja julkiseen terveydenhuoltoon
  • Rahoitettavat toimenpiteet; esimerkiksi tutkimus, testaus, pilotointi, koordinointi
  • Technology Readiness Level eli TRL-taso; onko kyseessä perustutkimus vai kaupallistamiseen tähtäävä hanke

Hakukuulutuksessa viitataan usein Horisontti-ohjelman työohjelmiin (Work Programme). Voitokas hakemus vastaa paitsi hakukuulutuksessa esitettyihin vaatimuksiin, myös laajemmin työohjelmien tavoitteisiin. Toisinaan viitataan lisäksi muihin EU:n ohjelma- tai strategiapapereihin, ja silloin myös niiden vaatimukset tulee huomioida hakemuksessa

Hakemus lähetetään Funding and Tender -portaalin kautta. Jokaisen hakijaorganisaation tulee rekisteröityä EU:n Funding and Tender -portaaliin, minkä jälkeen organisaatio saa PIC-koodin (Partner Identification Code). Tyypillisesti hakemus on kaksiosainen. A-osa sisältää perustiedot hakijasta/konsortiosta ja hankkeesta, ja B-osa, eli hakemuksen varsinainen sisältö, puolestaan kirjoitetaan erilliseen hakemuspohjaan. Vaikka B-osa on periaatteessa vapaamuotoinen word/pdf-dokumentti, kannattaa hakemuspohjan antamaan rakennetta noudattaa tarkasti, ja vastata kaikkiin ohjaaviin kysymyksiin, sillä B-osa toimii pisteytyksen perusteena. Toisinaan pyydetään myös muita liitedokumentteja.

Kaikki määräaikaan mennessä jätetyt, muodolliset kriteerit täyttävät hakemukset pääsevät mukaan evaluointiprosessiin, missä ulkopuoliset asiantuntijat arvioivat jokaisen hakemuksen kriteerilistaa vasten. Kriteerit ovat saatavilla hakukuulutuksen dokumentaatiossa. Hakemukset pisteytetään ja laitetaan paremmuusjärjestykseen. Kynnysarvon (threshold) ylittävät hakemukset ovat rahoituskelpoisia. Parhaat pisteet saanut hakemus saa myönteisen päätöksen, ja seuraavista niin moni, mihin kyseisen haun budjetti riittää.

Hakemusprosessiin kannattaa varata riittävästi aikaa!

Voitokkaan hakemuksen valmisteluun menee tyypillisesti muutama kuukausi. Mikäli konsortio ja konsepti luodaan tyhjästä, kannattaa varata valmisteluun jopa puoli vuotta – partnerihaku ja yhteisen näkemyksen aikaansaaminen vaativat useita neuvottelukierroksia. Myös kirjoitustyöhön kuluu työaikaa, sillä hakemus saattaa kaikkine liitteineen olla lähes 100-sivuinen tuotos. 

Hakemusten arviointiin menee yleensä 2-4 kuukautta. Mikäli rahoituspäätös on positiivinen, seuraa niin sanottu neuvotteluvaihe (negotiation phase). Siinä EC tarjoaa hakijalle/tai konsortiolle vakiopohjaista sopimusta, jonka voi joko hyväksyä tai hylätä. Sopimusasiakirjojen valmisteluun ja hankkeen tietojen syöttämiseen portaaliin menee kuitenkin vielä 2-4 kuukautta, ja vasta sen jälkeen hanke voi alkaa. Lisäksi organisaatiolle tehdään nk validointi, jos tätä ei ole jo aiemmin tehty. Tällöin hakijan tulee todistaa viranomaisen rekisteriotteilla, että nimetyillä henkilöillä on oikeus tehdä sopimuksia organisaation puolesta, minkä jälkeen kaikki asiakirjat voidaan allekirjoittaa sähköisesti Funding and Tender -portaalissa. 

Kaiken kaikkiaan hakuprosessiin hankkeen ideoinnista sen aloitukseen voi mennä jopa vuosi kalenteriaikaa.

 


Jos tarvitset apua hakemuksen kirjoittamiseen, niin ota yhteyttä!

elina.voutilainen@projektipaja.fi; 040 5527411

Kommentoi

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.